Javascript is disabled.

Zarejestruj się

Aby rozpocząć składanie wniosku uzupełnij poniższe pola i zaakceptuj zgody

Jesteś już zarejestrowany na AleGotówka? Zaloguj się

Rejestracja

Imię
?Wprowadź swoje pierwsze imię w pełnej formie, bez zdrobnień. Posłużymy się nim przy weryfikacji Twojej tożsamości. Pamiętaj o używaniu polskich znaków
Pamiętaj o polskich znakach (np. ą, ł, ó, ż).
Nazwisko
?Wprowadź oraz dokładnie sprawdź poprawność nazwiska. Posłużymy się nim przy weryfikacji Twojej tożsamości. Pamiętaj o używaniu polskich znaków
Pamiętaj o polskich znakach (np. ą, ł, ó, ż).
Adres e-mail
?Adres e-mail podawany jest w celu otrzymania na ten adres e-mail informacji handlowej od Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji w celu zakończenia rejestracji. Wprowadź swój adres e-mail. Na ten adres zostanie wysłana umowa oraz wszelkie informacje dotyczące Twojej pożyczki. Podczas logowania ten adres e-mail będzie Twoją nazwą użytkownika.
Ten adres e-mail będzie Twoim loginem.
Powtórz adres e-mail
?Wprowadź ponownie Twój adres e-mail
Ten adres e-mail będzie Twoim loginem.
Numer telefonu komórkowego
(+48) ?Wprowadź swój numer telefonu.
Ten numer posłuży nam do weryfikacji Twojej tożsamości
Utwórz własne hasło do logowania
?Hasło powinno zawierać min. 8 znaków, w tym: mała litera, duża litera oraz cyfra
Twoje hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym minimum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę.
Powtórz hasło do logowania
?Wprowadź powtórnie utworzone przez siebie hasło

Akceptacje i zgody

Prosimy o zapoznanie się z treścią i akceptację poniższych zgód i pełnomocnictw.

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z zapisami Klauzuli informacyjnej, Oświadczenia PEP oraz akceptuję postanowienia Ramowej Umowy Pożyczki, Polityki Prywatności oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych do współpracujących instytucji pożyczkowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w przypadku niezawarcia umowy lub po jej rozwiązaniu.

Godziny pracy

pn. - pt.: 09:00 - 17:00

Telefon

22 201 27 76

E-mail

kontakt@alegotowka.pl

Primus Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-715) przy ul. Puławskiej 145, telefon (+48) 22 201 27 76. NIP: 5213717701, REGON: 363443466. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000594858. Kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł.

Informacje dotyczące pośrednika:Marka alegotowka.pl jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 145, kod pocztowy 02-715, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000594858. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 zł. NIP: 5213717701, REGON: 363443466.

Administrator danych:Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-715), ul. Puławskiej 145. Państwa dane będą przetwarzane w celu podjęcia przez Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z przygotowaniem oferty pożyczkowej, zawieraniem umów, a także w celach marketingowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz analizy finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ww. celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w szczególności instytucjom pożyczkowym, na rzecz których Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji świadczy usługę pośrednictwa kredytowego (aktualna lista dostępna na stronie alegotowka.pl – serwisu należącego do Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji), w celu weryfikacji podanych przez Państwa danych oraz przygotowania oferty pożyczkowej, a także podmiotom uprawnionym do przetwarzania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@alegotowka.pl.

Reprezentatywny przykład:Reprezentatywny przykład na dzień 07.10.2020: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 7,2%, prowizja 154,80 zł, łączna kwota odsetek: 5,70 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 511,7%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 160,50 zł, całkowity koszt pożyczki 160,50 zł. W przypadku skorzystania z usługi Szybkiej Identyfikacji Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.

Opóźnienie spłaty:W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek związanych z nieterminową płatnością, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Koszty związane z opóźnieniem są zgodne z Umową Ramową zawartą z Pożyczkodawcą za pośrednictwem alegotowka.pl. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów: Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

© 2017 Primus Finance Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Puławska 145, 02-715 Warszawa